ข้อมูลผู้ถือหุ้น >
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด 68,600,000 34.30
2.  บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 50,666,000 25.33
3.  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 7,792,300 3.90
4.  นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร 7,408,888 3.70
5.  นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล 5,568,575 2.78
6.  NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 5,246,500 2.62
7.  นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 4,884,875 2.44
8.  นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล 4,370,500 2.19
9.  นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล 3,200,000 1.60
10.  นาย วิริยะ ตรังอดิศัยกุล 3,102,700 1.55
11.  นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 2,838,000 1.42
12.  นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 2,200,000 1.10
13.  น.ส. วัชรี พรรณเชษฐ์ 1,737,200 0.87
14.  นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 1,535,200 0.77
15.  นาง นฑิลา ดีศิลปกิจ 1,528,400 0.76
16.  น.ส. สิริญญา เหล่าจินดา 1,300,000 0.65
17.  นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์ 1,206,700 0.60
18.  นาย คณิน เหล่าจินดา 1,186,700 0.59
อ้างอิงข้อมูลจาก : www.set.or.th


สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.190)