Press Release

IRC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU "การผลิต การบริโภค การบริการ การลดใช้พลังงาน การลดของเสีย การลดก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการขยะในชุมชน"

คุณคณิน เหล่าจินดา ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU "การผลิต การบริโภค การบริการ การลดใช้พลังงาน การลดของเสีย การลดก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการขยะในชุมชน" ในงานนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมกับทางเทศบาลนครรังสิต ภายใต้โครงการรังสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยด้วยหลัก 3Rs และโครงการรณรงค์คัดแยกและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยอินทรีย์ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมมังกรทอง ชั้น 11 อาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต