Career

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ไออาร์ซี กำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถ รับผิดชอบ
และกระตือรือร้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา และก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จด้วยกัน

- Cost of living allowance - Annual bonus  - Medical allowance 
- Position allowance  - Provident fund  - Annual physical check-up 
- Transport service  - Social security fund - Uniforms 
- Diligence allowance - Annual holidays - Paid vacations
- Contribution for birth, marriage, and death - Annual salary increment - Perfect Attendance Bonus
- Retirement prize  - Over Time (OT) pay - Contribution for Natural Disasters
- Special price for tires and tubes - Patient Visit Gifts - Travelling allowance
- Off-house training allowance - Language literacy allowance  - Saving and Credit Cooperative Limited

Current Vacancies

Engineer

Properties

Qualification:

- Age 21 - 25 years old. 
- Bachelor’s Degree in Industrial Engineering, Production Engineering, Chemical Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering and other Engineering fields., Rubber Technology . 
- At least 0-2 years (experience in manufacturing or related fields) 
- Good command of spoken and written English . 
- Good computer skills. 
- New graduates are welcome.

Site:

Wangnoi

Apply

Marketing & Sale Chief

Properties

Qualifications

 • Bachelor or Master of Business Administration, Economics or other related fields
 • Male or Female, age between 22 - 28 years old
 • Good command of written & spoken English (Able to communicate Japanese language would be an advantage)
 • Strong Interpersonal, Systematic analysis, Presentation skill
 • Computer literacy: MS Office (MS Word/MS Excel/MS Power Point), Internet, Social media.
 • Fresh graduates are welcome

Site:

Wangnoi

Apply

พนักงานเทคนิค

Properties

Qualification:

- เพศชาย 
- อายุ 20-35 ปี 
- วุฒิการศึกษาปวส.ช่างอุตสาหกรรม, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างกล, ช่างยนต์,สาขาช่างไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ 
- ประสบการณ์ 0-5 ปี 
- สามารถทำงานเป็นกะได้ 
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

Site:

Rangsit, Wangnoi

Apply

Sr./Jr. Investor Relation&Company Secretary

Properties

Job Descrioption

Responsibilities :

Provide proper and timely disclosure of the company information in compliance with the notifications and regulations of the SEC and SET.

- Follow up and well-timed updates the Board of Directors and the top management on the new relevant rules and regulations.

- Prepare form 56-1 and annual report, as well as agendas and supporting financial and non-financial data in relations to BOD and AGM

- Understand in concerned rules and regulations and has basic knowledge in Public Law

- Monitor the soundness and validity of information disclosure on the company’s website and updated the information on daily basis.

- Contact and maintain good relationship with shareholders and investors as well as gather their questions and feed backs and forward to the top management for preparing the response.

- Monitor the trading activity of the company stock, as well as the company’s news and analyst coverage, and report to the top management.

- Coordinate with the top management to organize the analyst meeting, company visit, and other relevant IR activities.

- Perform as a company secretary.

 

Qualifications : 

- Male or Female with good personality

- Bachelor or higher of Finance, Arts, Liberal Arts, Economics, Business Management (An International Program would be an advantage)

- 3-5 years of experience in financial corporate field and familiar with the SEC and SET regulations

- Good command of English with TOEIC score 800 up

- Excellent communication, presentation skills, and good interpersonal skills

- Details oriented and analytical thinking

- Computer literacy

- New graduates are welcome

- Able to work on Saturday (One or Two Saturday per Month) 

Apply

Sr.Internal Auditor

Properties

Job Description

 • วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร  รวมทั้งนำแผนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบวิเคราะห์ให้ความเห็นในความถูกต้อง รวมทั้งประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบัติงานขององค์กร  การควบคุมภายใน การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบ  สรุปผล  เสนอหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการชี้แจง ข้อทักท้วง หรือข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปผลการตรวจสอบขั้นต้น เพื่อหาข้อสรุป และกำหนดคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะปิดการตรวจสอบ
 • ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบและประสานงานกับผู้สอบบัญชี  เพื่อให้การปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายมีประสิทธิภาพ
 • ตามระบบการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานตามนโยบายขององค์กร
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

Qualification

-      Bachelor's degree or higher in Accounting, Financial, Business Administration or related fields

-      5 - 10 years experience in auditing

-      Pass Internal Audit training course would be advantage

-      Having knowledge in Internal Audit function ex. Accounting, Economics, Law, Rule & Regulation which related inside & outside company
-      Good command of English (TOEIC Score 700 up would be preferable)
-      Computer literacy
-      Good interpersonal, communication skill, analytical skill, systematic skill

Apply

System Analyst

Properties

Responsibilities:-

 • Develop and Improve system application and program in the Company
 • Project Planning/ scheduling
 • Preparing Weekly, Monthly of Project progress status reports
 • Support SAP Application
 • Improve SAP Application Efficiency
 • *Main IRC Wangnoi Site*


 

Qualifications:

 • Bachelor or higher of IT, Computer Science, MIS, System Engineering or related field
 • 2 – 6 years  experiences in System Analyst/ SAP Support
 • Understand System of Hardware and Network
 • Computer literacies in SAP, LAN, PC, and Microsoft Office would be preferable
 • Analytical, cooperatives, Fast Learner, and Responsible
 • Good command of English
 • Good Mathematical Skill
 • Able to work on Saturday (every other  Saturday)

Apply

Sr. Legal Chief

Properties

Responsibilities:-

 • Create and review contracts or agreements, terms and conditions for the company
 • Coordinate with government with related function
 • Take care about Business Law, Contract and other legal issues for business
 • Handle with intellectual property, trademark, corporate law
 • Other Legal tasks as assigned.

Qualifications:

 • Bachelor or Master of Law
 • Minimum 3 years experience in legal function in corporate field
 • Experienced in drafting contract or agreement both Thai and English
 • Excellent command of English
 • TOEIC Score above 680 would be preferable.
 • Knowledge in intellectual property would be an advantage
 • Strong Interpersonal, detail-oriented, Good personality
 • Computer literacy: MS Office (MS Word/MS Excel/MS Power Point)

We offer an attractive salary and fringe benefits such as cost of living allowance, bonus, position allowance, foreign language allowance, medical allowance, provident fund etc. .

Interested persons: Please send application letter with full resume to:

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

258 Soi Rangsit - Nakornnayok 49, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130

Tel. 02-996-0890 Ext.151, 087-502-9600

Website : www.ircthailand.com

Apply
EMAIL HR recruit@ircthailand.com CONTACT HR +66 2996-0890 (Ext. 151, 385)