รับสมัครงาน

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ไออาร์ซี กำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถ รับผิดชอบ
และกระตือรือร้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา และก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จด้วยกัน

- ค่าครองชีพ - เงินโบนัสประจำปี - ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน บุตรและคู่สมรส
- ค่าตำแหน่ง  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี 
- บริการรถรับ ส่ง   - กองทุนประกันสังคม - ชุดพนักงานประจำปี
- เบี้ยขยัน - วันหยุดประจำปี - สิทธิการลาพักร้อน
- สหกรณ์ออมทรัพย์ - การปรับเงินเดือนประจำปี - เงินรางวัลแก่พนักงานดีเด่นไม่ขาด ลา มาสาย
- รางวัลเกษียณการทำงาน - ค่าล่วงเวลา(โอที) - การช่วยเหลือพนักงานกรณีเกิดภัยพิบัติ
- ยางนอก ยางใน ราคาพิเศษ - ของเยี่ยมไข้ - ค่าเดินทาง
- เบี้ยเลี้ยงฝึกอบรมภายนอก - ค่าภาษาต่างประเทศ
- เงินช่วยเหลือการคลอดบุตรคนแรก การสมรส พนักงานเสียชีวิต รวมถึงคู่สมรส บุตรหรือบิดามารดาเสียชีวิต 

ตำแหน่งงานว่าง ในปัจจุบัน

Production Planning Chief

คุณสัมบัติ

Responsibilities 
- ควบคุมและดูแลการวางแผนการผลิตในบริษัท พร้อมทั้งตรวจสอบติดตามแผนการผลิตของสายการผลิต 
- ประสานงานกับแผนกการตลาดเพื่อวางแผนการผลิตตามออเดอร์ 
- ปรับปรุงแผนการผลิตให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
- ควบคุมและดูแลการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต 
- ควบคุมและดูแลการรับ จัดเก็บจ่ายคืนวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ส่งมาจากลูกค้า 
 

Qualification

 • Bachelor or Master of Industrial Engineering
 • Computer literacy in MS.Office, SAP
 • Strong systematic and analytical thinking
 • Good command of written and spoken English
 • Fresh graduates are welcome

Site: Rangsit

กรอกใบสมัคร

Engineering Chief

คุณสัมบัติ

Qualification:
- Bachelor’s Degree in Industrial Engineering, Production Engineering, Chemical Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering and other Engineering fields., Rubber Technology . 
- At least 0-2 years (experience in manufacturing or related fields) 
- Good command of spoken and written English . 
- Good computer skills. 
- New graduates are welcome.
- TOEIC Score above 300 is required.
- Be able to work on Saturday. (One or Two Saturday per month)

Site:

Wangnoi

 

กรอกใบสมัคร

Sr. Accounting Chief/ Jr. Accounting Chief

คุณสัมบัติ

Responsiblities

1.ผู้ช่วย/หัวหน้าส่วนประสานงานธนาคาร/ประกันภัย (1 อัตรา ประจำรังสิต )

- ติดต่อกับธนาคาร ตรวจเช็คอัตราแลกเปลี่ยน เช็คอัตราดอกเบี้ย ฯลฯ

- ติดต่อกับประกันภัยเรื่องการทำประกัน ต่ออายุประกัน ฯลฯ

- ดำเนินงานประสานงานกับหน่วยงานภายในต่างๆ

 

2.ผู้ช่วย/หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน (1 อัตรา ประจำรังสิต )

- วิเคราะห์และหาสาเหตุของการเพิ่ม-ลดของต้นทุนสินค้าและทำ Report ประกอบการวิเคราะห์

- การทำ Budget plan ประจำปีเสนอผู้บริหาร

- การ Support ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านต้นทุนกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก

 

3.ผู้ช่วย/หัวหน้าส่วนบัญชีทรัพย์สิน (FA) (1 อัตรา ประจำวังน้อย )

- บันทึกสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร

- Stock F/G รับเอกสารใบสรุป Stock จาก Store มาตรวจเช็ค และแก้ไขเพื่อทำสรุป Reconciled

- Adjust Stock RG หลังจากสรุปยอด Reconciled

 

4.ผู้ช่วย/หัวหน้าส่วนบัญชีภาษี  (1 อัตรา ประจำรังสิต )

- ปรับปรุงระบบการทำงานและเอกสารให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องถูกต้องตามหลักบัญชี

- ปิดบัญชีภาษีอากร ,ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  พร้อมทั้งยื่นและนำส่งข้อมูลกับกรมสรรพากร

- จัดเตรียมเอกสารและยื่นขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษีอากร

Qualifications

 • Bachelor or Master of Accounting, Finance or related.
 • Good command of written & spoken English (TOEIC above 350 is required.)
 • Strong Interpersonal, Systematic analysis, Presentation skill
 • Computer literacy: MS Office (MS Word/MS Excel/MS Power Point), Internet, SAP or other ERP
 • Fresh graduates are welcome
 • Participate in QCC activities.
 • Be able to work on Saterday (One or Two Saturday per Month)

Site:

Rangsit, Wangnoi

กรอกใบสมัคร

Sales & Marketing

คุณสัมบัติ

Responsibilities

 • Cooperate with domestic REP / Export customer group.
 • Cooperate with Planning Department to make sure that goods were delivered on time as requested by customers.
 • Field survey both Domestic and International to analyze the necessary information in marketing.
 • Organize an even to showcase and promote Company's products.
 • Services customer in needed or requested.

Qualifications

 • Bachelor or Master of Business Administration, Economics or other related fields
 • Be able to work on Saturday. (One or Two Saturday per month)
 • TOEIC Score above 680 would be preferable.
 • Good command of written & spoken English (Able to communicate Japanese language would be an advantage)
 • Strong Interpersonal, Systematic analysis, Presentation skill
 • Computer literacy: MS Office (MS Word/MS Excel/MS Power Point), Internet, Social media.

Site:

Rangsit

กรอกใบสมัคร

พนักงานเทคนิค

คุณสัมบัติ

Qualification:

- เพศชาย 
- อายุ 20-35 ปี 
- วุฒิการศึกษาปวส.ช่างอุตสาหกรรม, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างกล, ช่างยนต์,สาขาช่างไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ 
- ประสบการณ์ 0-5 ปี 
- สามารถทำงานเป็นกะได้ 
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

Site:

Rangsit, Wangnoi

กรอกใบสมัคร

Sr./Jr. Investor Relation&Company Secretary

คุณสัมบัติ

Job Descrioption

Responsibilities :

Provide proper and timely disclosure of the company information in compliance with the notifications and regulations of the SEC and SET.

- Follow up and well-timed updates the Board of Directors and the top management on the new relevant rules and regulations.

- Prepare form 56-1 and annual report, as well as agendas and supporting financial and non-financial data in relations to BOD and AGM

- Understand in concerned rules and regulations and has basic knowledge in Public Law

- Monitor the soundness and validity of information disclosure on the company’s website and updated the information on daily basis.

- Contact and maintain good relationship with shareholders and investors as well as gather their questions and feed backs and forward to the top management for preparing the response.

- Monitor the trading activity of the company stock, as well as the company’s news and analyst coverage, and report to the top management.

- Coordinate with the top management to organize the analyst meeting, company visit, and other relevant IR activities.

- Perform as a company secretary.

 

Qualifications : 

- Male or Female with good personality

- Bachelor or higher of Finance, Arts, Liberal Arts, Economics, Business Management (An International Program would be an advantage)

- 3-5 years of experience in financial corporate field and familiar with the SEC and SET regulations

- Good command of English with TOEIC score 700 up

- Excellent communication, presentation skills, and good interpersonal skills

- Details oriented and analytical thinking

- Computer literacy

- New graduates are welcome

- Able to work on Saturday (One or Two Saturday per Month) 

กรอกใบสมัคร

System Analyst

คุณสัมบัติ

Responsibilities:-

 • Develop and Improve system application and program in the Company
 • Project Planning/ scheduling
 • Preparing Weekly, Monthly of Project progress status reports
 • Support SAP Application
 • Improve SAP Application Efficiency


 

Qualifications:

 • Bachelor or higher of IT, Computer Science, MIS, System Engineering or related field
 • Understand System of Hardware and Network
 • Computer literacies in SAP, LAN, PC, and Microsoft Office would be preferable
 • Analytical, cooperatives, Fast Learner, and Responsible
 • Good command of English
 • Good Mathematical Skill
 • Able to work on Saturday (1-2 Saturday / Month)

กรอกใบสมัคร

QA Customer Engineer ( Base Rangsit )

คุณสัมบัติ

Duties & Responsibilities

 • Communication with Customer on Quality of Product
 • Analyze and control problems about product quality
 • Plan,improve and preventive problems about product quality 
 • Coordinate with production for improve and Analyze product quality  

Qualification

 • Bachelor Degree or above in Industrial , Mechanical , Chemical Engineering or related field
 • Experience at least 2 years in Quality Engineer (any field)
 • Fluent in spoken and written English - TOEIC score 450 up is preferable
 • Good Command in Computer literacy 
 • Good interpersonal & communication skill
 • Knowledge of QC 7 Tools,Why-Why Analysis is must
 • Have Driver License and Private Car is preferable 
 • Be able to work on Saturday (Once/ Twice a month)

กรอกใบสมัคร
EMAIL HR recruit@ircthailand.com CONTACT HR +66 2996-0890 (Ext. 151, 385)