พันธกิจ และนโยบายสู่ความยั่งยืน

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและยั่งยืน ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางล้อที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ โดยสอดคล้องตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล 

บนฐานของนโยบาย 7 ประการ ดังนี้การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในมิติ 4 ด้าน ของผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งได้แก่

ราคา/ต้นทุน

      ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

คุณภาพ

      ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้

การจัดส่ง

      ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้

การบริการ/การแก้ไขปัญหา

      การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา

ราคา/ต้นทุน

      ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

คุณภาพ

      ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้

การจัดส่ง

      ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้

การบริการ/การแก้ไขปัญหา

      การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลาสร้างโอกาสให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านทักษะความสามารถในทุกระดับดำเนินการวิจัยพัฒนาสำหรับนวัตกรรมใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิต และ การตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งสร้างผลิตภาพและผลงานของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันมีสถานะการเงินที่เข้มแข็งและมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับผู้ถือหุ้นเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท