โครงสร้างการถือหุ้น

34.30 %
38.10 %
23.71 %
8.00 %
99.99 %
99.99 %
34.30 %
38.10 %
23.71 %
8.00 %
99.99 %
99.99 %

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อย โดยจะลงทุนในธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ไปลงทุนในกิจการอื่นมากกว่าร้อยละ 50 คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทน ซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อให้การกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

                2. กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูลได้แก่ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล

                 นายทนง ลี้อิสสระนุกูล นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

                 นายโชคชัย เศรษฐีวรรณ นายคณิน เหล่าจินดา นางสาวสิริญญา เหล่าจินดา

                3. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมสัดส่วนของหุ้นซื้อคืนจำนวน 3.9%

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566