ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลล่าสุด
ราคาล่าสุด
() เปลี่ยนแปลง (%)
ราคาเปิด
ราคาปิดก่อนหน้า
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ

แบบ 56-1 One Report 2565

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Automotive Elastomer Products

MOTORCYCLE

Tires and Tubes

INDUSTRIAL

Industrial Elastomer Parts