วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่ยั่งยืน ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์อีลาสโตเมอร์ วัสดุพัฒนาใหม่ และยางล้อ เป็นที่เชื่อถือและมั่นใจในคุณภาพ โดยสอดคล้องตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG)

บนฐานของนโยบาย 7 ประการ ดังนี้การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในมิติ 4 ด้าน ของผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งได้แก่

ราคา/ต้นทุน

      ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

คุณภาพ

      ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้

การจัดส่ง

      ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้

การบริการ/การแก้ไขปัญหา

      การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา

ราคา/ต้นทุน

      ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

คุณภาพ

      ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้

การจัดส่ง

      ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้

การบริการ/การแก้ไขปัญหา

      การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลาสร้างโอกาสให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านทักษะความสามารถในทุกระดับดำเนินการวิจัยพัฒนาสำหรับนวัตกรรมใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิต และ การตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งสร้างผลิตภาพและผลงานของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันมีสถานะการเงินที่เข้มแข็งและมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับผู้ถือหุ้นเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทพันธกิจ1.มุ่งพัฒนานวัตกรรมในด้านผลิตภัณฑ์ การผลิต และการตลาด2. คัดสรรเทคโนโลยีทุกด้าน รวมถึงดิจิทัลเทคโนโลยี ยกระดับความสามารถในการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด3. มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะ และความพร้อมของบุคลากรทุกระดับ4. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการยกระดับประสิทธิภาพทางด้าน

รายละเอียด
4.1 ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ
4.2 การใช้ทรัพยากรการผลิต (4M)
4.3 การสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล
4.4 ข้อมูลที่ใช้ได้และการบริหารข้อมูล
4.5 ทีมการตลาดและการบริการ
4.6 การจัดซื้อจัดจ้าง


5. สร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน

รายละเอียด
5.1 ความปลอดภัยในที่ทำงาน
5.2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการบริหารจัดการคาร์บอน


6. สร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ตามแนวทาง BCG7. การบริหารความเสี่ยงและการบริหารห่วงโซ่อุปทานควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี