วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นบริษัทอีลาสโตเมอร์ชั้นนำที่ยั่งยืน ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์อีลาสโตเมอร์ วัสดุพัฒนาใหม่ และยางล้อ เป็นที่เชื่อถือและมั่นใจในคุณภาพ โดยสอดคล้องตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG)

ภายใต้นโยบาย 7 ประการ ดังนี้การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในมิติ 4 ด้าน ของผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งได้แก่

ราคา/ต้นทุน

      ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

คุณภาพ

      ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้

การจัดส่ง

      ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้

การบริการ/การแก้ไขปัญหา

      การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา

ราคา/ต้นทุน

      ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

คุณภาพ

      ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้

การจัดส่ง

      ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้

การบริการ/การแก้ไขปัญหา

      การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลาสร้างโอกาสให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านทักษะความสามารถในทุกระดับดำเนินการวิจัยพัฒนาสำหรับนวัตกรรมใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิต และ การตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งสร้างผลิตภาพและผลงานของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันมีสถานะการเงินที่เข้มแข็งและมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับผู้ถือหุ้นเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทพันธกิจและกลยุทธ์1.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลกำไรสุทธิโดยการยกระดับประสิทธิภาพทางด้าน

1.1 ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ
1.2 การใช้ทรัพยากรการผลิต (4M)
1.3 การสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล
1.4 ข้อมูลที่ใช้ได้และการบริหารข้อมูล
1.5 ทีมการตลาดและการบริการ
1.6 การจัดซื้อจัดจ้าง


2. ทุ่มเทพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเหนือขีดจำกัด เพื่อยกระดับความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายคุณค่าในระยะยาว3. มุ่งเน้นบริหารจัดการทุนมนุษย์ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมองค์กร เพื่อสร้างความมุ่งมั่นต่อผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ มุ่งมั่นศึกษาและเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นคง4. เป็นองค์กรยั่งยืน โดยสอดคล้องตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน การสนับสนุน BCG การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน การกำกับดูแลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง การบริหารห่วงโซ่อุปทาน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายละเอียด