รางวัลและความสำเร็จ

ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นมาตรฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ทำให้ไออาร์ซีได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO/TS 16949, ISO 9002, QS 9000, ISO 9001, E-Mark ม.อ.ก. 682/2540 และรางวัลดีเด่นด้านคุณภาพจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ไออาร์ซี ยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและสิ่งแวดล้อมในโรงงานและชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไออาร์ซีจึงได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงานในด้านต่างๆ เช่น รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ตลอดจนการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546 ระดับพื้นฐานจากการที่ ไออาร์ซี ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานธุรกิจไทยในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้สนองตอบนโยบายของภาครัฐในด้านการประหยัดพลังงาน โดยปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานในการร่วมอนุรักษ์พลังงานจนได้รางวัลองค์กรที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นจากกระทรวงพลังงาน และได้รับมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยรายละเอียดของรางวัลและความสำเร็จที่ ไออาร์ซี ได้รับในแต่ละปี มีดังนี้2022 Local Overall Outstanding Performance

รางวัล Golden Award ในงาน Thailand Quality Prize 2023

Safety Riding Awards 2022 จากงาน All Honda Thai Supplier Meeting

"โรงงานต้นแบบ BCG Model" จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

“รางวัลระดับเหรียญทอง” จากการนำเสนอผลงาน QCC ในงาน International Convention on Quality Control Circles (ICQCC) ครั้งที่ 48

“Excellent Award” จากการนำเสนอผลงาน QCC/KAIZEN ในงาน INOAC QC-KAIZEN INTERNATIONAL CONVENTION

ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดงปีที่ 1 จากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2566

SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับ A

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC integrity Awards) ครั้งที่ 11

“Sustainability Disclosure Recognition” 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์

รางวัล Sustainability Disclosure Recognition ประจําปี 2564

Best Quality Award 2021 from Thai Yamaha

Automation Award 2021

IT Award 2021

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards)

3Rs Award

Zero Waste to Landfill Achievement Awards

รางวัลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565 (THSI)

"โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม" ระดับ Silver Awards

ASEAN Regional Supplier Quality Award Finalist 2022

รางวัล Sustainability Disclosure Recognition ประจําปี 2565

โรงงานวังน้อย: อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

รางวัล Sustainability Disclosure Recognition ประจําปี 2563

รางวัล 3Rs Award ประจำปี 2563

โรงงานรังสิต: อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

Automation Award from Inoac Corpoaration

รางวัล General Motors Supplier Quality Excellence Award 2020

รางวัลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2564 (THSI)

รางวัล SET Awards ประเภท Rising Star ในกลุ่ม Sustainability Excellence

Thailand Corporate Excellence Award 2021 ในนสาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม

Factory Improvement Award from INOAC

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2562

รางวัล The Best of Quality Award 2019 จากบริษัท ไทย ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)

ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 กระทรวงแรงงาน

ประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดฝุ่นละออง PM 2.5 ของโรงงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมาณฑล กรมโรงงานอุตสาหกรรม

THE WINNER OF FY2019 LOST REDUCTION PROJECT GROUP B, ISUZU MOTOR (THAILAND) CO., LTD

Supplier Quality Excellence Award 2019, General Motors (Thailand) Ltd.

รางวัล Environmental Award 2019 จากบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

Thailand Sustainability Investment 2020 (THSI)

โล่รางวัลระดับ Gold ประจำปี 2563 จากการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐาน “GSEE”

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action against Corruption: CAC)

Certificate of ESG100 2020

Certificate of Presentation - Team Fueng Fah, INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CONVENTION 2018

Platinum Award - Team Fueng Fah, INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CONVENTION 2018

Automation Award Certficate from Inoac

New Business Development Award from Inoac

Cost Award 2018 from Stanley

Supporting Supplier Award from Suzuki

The Best In Quality from Isuzu

Certificate of ESG100 Company 2019

“Thailand Vision Zero Achievement Award Level 2” from Safety and health at work promotion association (Thailand)

1st Place QCC Kaizen Thailand competition 2019 from INOAC

Nissan Regional Supplier Quality Award Finalist 2019

ASEAN BUSINESS AWARDS 2019

“Supplier Quality Excellence Award 2018”

Excellence Award

Reduce Greenhouse Gas Certification

Gold Award “ICQCC 2019”

Best Presentation Team Award “APQO International Awards 2019”

Thailand Sustainability Investment 2019 (THSI)

Toyota "Quality Performance"

INOAC "Automation Award" 2017

ROKI Delivery 2017 Best Award

Quality Achievement 2017

Cost Award 2017

2017FY Supplier Evaluation Score from Isuzu Engine Manufacturing Co., (Thailand) Ltd.

Certificate of ESG100 Company 2018

Thailand Energy Awards 2018

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561

Excellent QC Group from QC Thailand Exhibition 2018 - กลุ่มเฟื่องฟ้า

Excellent QC Group from QC Thailand Exhibition 2018 - Khon-Buang-Laung Group

THSI 2018

Gold Award, International Convention on Quality Control Circles 2018 (ICQCC 2018)

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

Automation Award 2016

The Best Long-Term Partnership Award, Thai Suzuki Motor Co.,Ltd.

The Excellent Performance Reward from Kawasaki Motors Enterprise (Thailand) Co., Ltd.

Excellent QC Group from QC Thailand Exhibition

Cost Award 2016 from Thai Stanley Electric PLC

Exceptional Effort in Quality Improvement from Mitsubishi Motors (Thailand) Co.,Ltd.

2016FY Supplier Evaluation Score from Isuzu Engine Manufacturing Co., (Thailand) Ltd.

ESG 100: 2017

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ประจำปี 2560 โดย กระทรวงอุตสาหกรรม

ICQCC 2017

QCC Kaizen Thailand 2017

The 35th TCC QCC Activity 2017

THSI 2017

SET Rising Star Sustainability Awards 2017

Certificate of ESG100 Company 2016

ใบรับรอง มรท.8001-2553 ระดับพื้นฐาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ปีที่1 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2559 กระทรวงแรงงาน

Certificate of Success, 3rd PLACE WINNER QCC Kaizen Thailand Competition 2016

Certificate of Completion, 2015 TCC Safety Activity Target and achieving audit (Level A)

3rd Runner Up (Leader Group) for Toyota Production System (TPS) Activity 2016

GM Supplier Quality Excellent Award from General Motors

Certificate of Completion, 2016 TCC Safety Activity Target and achieving audit (Level A)

ESG 100: 2016

รางวัล Best QD Award of Thailand Showa Supplier Meeting 2015

รางวัล The Best Quality Performance Award FY. 2015 จากบริษัท ไทยโคะอิโท จำกัด

อุตสาหกรรมสีเขียว

รางวัล Supplier Quality Excellence Award 2014 จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล 2014 TCC QA Improvement Activity as a Working Group Leader จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า

รางวัล Winner Prize of Toyota Co-Operation Club The 32nd TCC-QCC Contest 2014

รางวัล Winner Prize of Thai Hino Co-Operation Club The 28th QCC Contest Activity 2014

รางวัล Delivery Award for the year 2013/2014 at Quality, Cost and Delivery Awards Announcement จากบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประกาศเกียรติคุณ IRCT สาขารังสิต ปฏิบัติงานได้ 3 ล้านชั่วโมง โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานจากกระทรวงแรงงาน

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 จากการทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

โล่ห์เกียรติคุณบริษัทต้นแบบจังหวัดปทุมธานี ในการเข้าร่วมดำเนินการโครงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้านส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและโรคจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ

ใบรับรองมาตรฐาน CCC Mark (China Compulsory Certification) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสายการผลิตยางนอกยางในรถจักรยานยนต์

บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด สาขารังสิต ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานมอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025: 2005)

การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ ISO/TS16949: 2009 ในสายการผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตร “ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานสร้างอาสาวินมอเตอร์ไซค์ ลดอุบัติเหตุชุมชน” ครั้งที่ 1 จาก กระทรวงมหาดไทย

โล่ห์รางวัล “ผู้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” จาก เทศบาลนครรังสิต

ประกาศนียบัตร “สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” จาก กระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตร “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)” จาก กระทรวงอุตสาหกรรม

โล่ห์รางวัล ชนะเลิศ QCC Kaizen South East Asia Competition 2012 จากบริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

โล่ห์รางวัล ชนะเลิศ QCC Kaizen South East Asia Competition 2012 จากบริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

รางวัล สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตสม่ำเสมอ จากกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศนียบัตร Certification Awarded ISO 9001: 2008 จาก BUREAU VERITAS

รางวัล J.I.T. Service Parts Performance Award จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

รางวัล Silver Award จาก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล Bronze Award for Excellent Cooperation in Year 2011 จากบริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

โล่ห์รางวัล ชนะเลิศ QCC Kaizen South East Asia Competition 2011 จากบริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ - ระดับเงิน “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)” ประจำปี 2554 จากกระทรวงแรงงาน

ประกาศเกียรติคุณ - รางวัลชมเชย “ด้านการบริหารและคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด จากกระทรวงแรงงาน

โล่ห์รางวัล “สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2554 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ประกาศเกียรติคุณ - ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่ม ในการเข้าร่วมโครงการ “ข้อกำหนด มรท.8001-2553 ด้านสวัสดิการแรงงาน” กระทรวงแรงงาน

รางวัล “Bronze Award for excellent cooperation” จากบริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

รางวัล “Safety Activity Target and passed the audit in Level A” จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า

ป็นผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์บริษัทแรกของประเทศไทยที่งดใช้วัตถุดิบผลิตยางที่มีสาร PAH ซึ่งถูกระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็ง โดยหันมาใช้การผลิตยางแบบ Low PAH ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับกฎระเบียบใหม่ของสมาคมผู้ผลิตยางและยางล้อแห่งสหภาพยุโรป

รางวัล “Advance Toyota Jishuken Activity 2010” จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า

โล่ห์ “TPS TOP Management Seminar Activity Model Line 2010” จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า

โล่ห์ “TPS Activity 2010 (TPS Leader Group 1-16)” จากระบบการผลิตแบบโตโยต้า

รางวัล “Delivery Award 2010” จากบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

โล่ห์ “Runner Up for Outstanding Performance Supplier in Delivery (Group D)” จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เกียรติบัตรในการเข้าร่วมโครงการ "การจัดทำคู่มือข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCI - LCA)" จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

โล่ห์จากการสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 23 จากคณะกรรมการส่งเสริมภาคพัฒนาฝีมือแรงงาน

โล่ห์จากการเป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระดับก้าวหน้า (Platinum) จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ (สสส.)

รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” จากกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24

เกียรติบัตร “Outstanding Establishment on Labor Relations and Welfare” จากกระทรวงแรงงาน

รางวัล “Zero-Accident Campaign” ในโครงการรณรงค์ของหน่วยงานและสวัสดิการและแรงงาน ปฏิบัติงานได้ 1,737,651.50 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 - 3 เมษายน 2553 จากกระทรวงแรงงาน

ใบประกาศเกียรติคุณระดับทองแดงจากโครงการ “Zero-Accident Campaign” โครงการรณรงค์ ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2553 ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องตั้งแต่ 1,000,000– 2,999,999 ชั่วโมงการทำงาน จากกระทรวงแรงงาน

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน “QCC Kaizen South East Asia Competition 2010” จากบริษัท Inoac และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “Excellent Award” สำหรับการแข่งขันระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553

โล่ห์ “HRD Activity 2009 Outstanding Improvement” จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า

โล่ห์ “TPS Activity 2009 (TPS Leader Group 1-16)” จากระบบการผลิตแบบโตโยต้า

เกียรติบัตร “Safety Activity 2009 Level B” จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า

รางวัล “Zero-Accident Campaign” ในโครงการรณรงค์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานได้ 1,166,456 ชั่วโมงการทำงาน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2551 - 15 สิงหาคม 2551 และดำเนินการโครงการ

ใบประกาศเกียรติคุณระดับทองแดงจากโครงการ “Zero-Accident Campaign” โครงการรณรงค์ ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2552 ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องตั้งแต่ 1,000,000 - 2,999,999 ชั่วโมงการทำงาน จากกระทรวงแรงงาน

รางวัล “รางวัลพัฒนาการส่งมอบ” จากบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รางวัล “Delivery Award 2009” จากบริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล “Best Award 2009 Quality, Cost, Delivery” จากบริษัท โตโย โรกิ (ประเทศไทย) จำกัด

เกียรติบัตรในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ เป็นสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม

เกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 7 “Total Energy Management: TEM 7” จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัล “Award of Appreciation (in recognition and appreciation of year 2008 outstanding suppliers)” จากบริษัท ฮอนด้า แอคเซส เอเชีย โอเชียเนีย จำกัด

รางวัล “Mould & Die Best Practice Factory Award 2008” โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล Quality Target Successful in 2008 จากบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

รางวัล “The 4th QA Improvement Activity 2008 Group Volunteer” จากบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล “QCC Circle Presentation of the year 2008 (3rd Runner - Up of Group C)” จากบริษัท เอ็มเอ็มซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล “3 QA Improvement Activity” (Group Volunteer Winner) จากบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล Inoac Best Partner Prize จาก Inoac Japan Co., Ltd.

รางวัล “Zero-Accident Campaign” ในโครงการรณรงค์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 และบรรลุโครงการต่อเนื่อง 3,000,000 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551

รางวัล “Zero-Accident Campaign” ในโครงการรณรงค์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีปฏิบัติงานได้ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 และดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นอุบัติเหตุถึงขั้นไม่หยุดงาน 3,000,000 ชั่วโมง

รางวัล “TCC’s Safety Activity 2007” (Silver Certificate) และ “TPS Activity Group Sup Leader” (The first runner up) จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 สำหรับโรงงานผลิต ชิ้นส่วนยางที่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ระดับพื้นฐานจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

โล่ห์จากกระทรวงแรงงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน “งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 21” ณ ศูนย์นิทรรศการและ การประชุมไบเทคบางนา

รางวัล Daikin Quality Award for Supplier Excellence Root Cause Analysis and Best Quality Improvement Activities จาก บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัลองค์กรที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นประจำปี 2548 (Energy Awards) ประเภทโรงงานควบคุม หมวดอุตสาหกรรมเคมี โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่องและแสดง ความชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และรางวัลดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2546

รับรองมาตรฐาน QS 9000 สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางนอก (ม.อ.ก.) 682/2540

รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนยางที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 ในสายยางใน-ยางนอกรถจักรยานยนต์