โครงสร้างการถือหุ้น

34.30 %
38.08 %
27.62 %
8.00 %
99.99 %
99.99 %
34.30 %
38.08 %
27.62 %
8.00 %
99.99 %
99.99 %

นโยบายการดำเนินการและบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำหนดนโยบายอย่างใกล้ชิด สำหรับบริษัทย่อยได้ดำเนินการบริหารภายใต้โครงสร้างการบริหารและอำนาจดำเนินการฉบับเดียวกับบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด เนื่องจากในปี 2554 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 12.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีผลให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจาก 10% เหลือ 8%

 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561