ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่/เวลา   แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
28 ธ.ค. 2561 17:15   IRC แจ้งการเผยแพร่รายงานประจำปี และแบบ 56-1 ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
28 ธ.ค. 2561 17:14   IRC การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รายละเอียด
28 ธ.ค. 2561 17:14   IRC แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 รายละเอียด
23 พ.ย. 2561 13:20   IRC กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 (แก้ไข) รายละเอียด
23 พ.ย. 2561 08:41   IRC แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รายละเอียด
23 พ.ย. 2561 08:40   IRC กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 รายละเอียด
22 พ.ย. 2561 21:59   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 รายละเอียด
22 พ.ย. 2561 21:59   IRC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
22 พ.ย. 2561 21:58   IRC งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
09 พ.ย. 2561 17:44   IRC แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท รายละเอียด
02 พ.ย. 2561 21:20   IRC แจ้งผลการให้สิทธิเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รายละเอียด
01 ต.ค. 2561 08:25   IRC ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้าสำหรับ AGM 2562 รายละเอียด
14 ก.ย. 2561 18:47   IRC แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
24 ส.ค. 2561 18:23   IRC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
10 ส.ค. 2561 19:13   IRC การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร รายละเอียด
10 ส.ค. 2561 19:13   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 รายละเอียด
10 ส.ค. 2561 19:13   IRC งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
10 ส.ค. 2561 19:12   IRC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
11 พ.ค. 2561 20:25   IRC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
11 พ.ค. 2561 20:25   IRC การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
วันที่/เวลา   แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
28 ธ.ค. 2561 17:15   IRC แจ้งการเผยแพร่รายงานประจำปี และแบบ 56-1 ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
28 ธ.ค. 2561 17:14   IRC การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รายละเอียด
28 ธ.ค. 2561 17:14   IRC แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 รายละเอียด
23 พ.ย. 2561 13:20   IRC กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 (แก้ไข) รายละเอียด
23 พ.ย. 2561 08:41   IRC แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รายละเอียด
23 พ.ย. 2561 08:40   IRC กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 รายละเอียด
22 พ.ย. 2561 21:59   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 รายละเอียด
22 พ.ย. 2561 21:59   IRC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
22 พ.ย. 2561 21:58   IRC งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
09 พ.ย. 2561 17:44   IRC แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท รายละเอียด
02 พ.ย. 2561 21:20   IRC แจ้งผลการให้สิทธิเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รายละเอียด
01 ต.ค. 2561 08:25   IRC ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้าสำหรับ AGM 2562 รายละเอียด
14 ก.ย. 2561 18:47   IRC แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
24 ส.ค. 2561 18:23   IRC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
10 ส.ค. 2561 19:13   IRC การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร รายละเอียด
10 ส.ค. 2561 19:13   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 รายละเอียด
10 ส.ค. 2561 19:13   IRC งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
10 ส.ค. 2561 19:12   IRC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
11 พ.ค. 2561 20:25   IRC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
11 พ.ค. 2561 20:25   IRC การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
อ้างอิงข้อมูลจาก : www.set.or.th