ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่/เวลา   แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
30 ธ.ค. 2564 18:49   IRC แจ้งการเผยแพร่แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
27 ธ.ค. 2564 12:40   IRC แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รายละเอียด
24 พ.ย. 2564 18:27   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 รายละเอียด
24 พ.ย. 2564 18:27   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
24 พ.ย. 2564 18:26   IRC งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
24 พ.ย. 2564 18:26   IRC กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 รายละเอียด
16 พ.ย. 2564 17:00   IRC แจ้งผลการให้สิทธิเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รายละเอียด
15 ต.ค. 2564 13:27   IRC แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ประธานบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รายละเอียด
01 ต.ค. 2564 12:41   IRC ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้าสำหรับ AGM 2565 รายละเอียด
07 ก.ย. 2564 17:31   IRC แจ้งกรรมการเสียชีวิต รายละเอียด
11 ส.ค. 2564 18:43   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 รายละเอียด
11 ส.ค. 2564 18:43   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
11 ส.ค. 2564 18:41   IRC งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
10 พ.ค. 2564 21:04   IRC แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหาร รายละเอียด
10 พ.ค. 2564 20:42   IRC การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
10 พ.ค. 2564 20:15   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 รายละเอียด
10 พ.ค. 2564 20:14   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
10 พ.ค. 2564 20:11   IRC งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
15 ก.พ. 2564 08:11   IRC แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รายละเอียด
11 ก.พ. 2564 18:49   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
วันที่/เวลา   แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
30 ธ.ค. 2564 18:49   IRC แจ้งการเผยแพร่แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
27 ธ.ค. 2564 12:40   IRC แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รายละเอียด
24 พ.ย. 2564 18:27   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 รายละเอียด
24 พ.ย. 2564 18:27   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
24 พ.ย. 2564 18:26   IRC งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
24 พ.ย. 2564 18:26   IRC กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 รายละเอียด
16 พ.ย. 2564 17:00   IRC แจ้งผลการให้สิทธิเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รายละเอียด
15 ต.ค. 2564 13:27   IRC แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ประธานบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รายละเอียด
01 ต.ค. 2564 12:41   IRC ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้าสำหรับ AGM 2565 รายละเอียด
07 ก.ย. 2564 17:31   IRC แจ้งกรรมการเสียชีวิต รายละเอียด
11 ส.ค. 2564 18:43   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 รายละเอียด
11 ส.ค. 2564 18:43   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
11 ส.ค. 2564 18:41   IRC งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
10 พ.ค. 2564 21:04   IRC แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหาร รายละเอียด
10 พ.ค. 2564 20:42   IRC การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
10 พ.ค. 2564 20:15   IRC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 รายละเอียด
10 พ.ค. 2564 20:14   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
10 พ.ค. 2564 20:11   IRC งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
15 ก.พ. 2564 08:11   IRC แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รายละเอียด
11 ก.พ. 2564 18:49   IRC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
อ้างอิงข้อมูลจาก : www.set.or.th