กิจกรรม

IRC จัดอบรม "ชีวิตดีมีได้ ด้วยวินัยทางการเงิน"

ดาวน์โหลด

16 พฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ได้จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการเงินแก่พนักงานขององค์กรในหัวข้อ “ชีวิตดีมีได้ ด้วยวินัยทางการเงิน” โดยได้รับความสนับสนุนจากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวัลยา ศรีทองอุ่น พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรที่เข้ามามอบความรู้และแบ่งปันประสบการณ์แก่พนักงานในเรื่องของการส่งเสริมวินัยทางการเงิน การสนับสนุนการออม รวมถึงการลงทุนขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ก่อนการตัดสินใจทางการเงิน และเพื่อส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน โดยในครั้งนี้ มีพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน ณ อาคารจัดอบรม IRC วังน้อย