กิจกรรม

IRC เปิดบ้านรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าฝึกปฏิบัติงานจริง ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 17 ตุลาคม 2559

ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกปฏิบัติงานจริงที่นักศึกษาจะได้นำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ที่ไม่อาจหาได้จากในตำราเรียนหรือห้องทดลอง

ตลอดจนได้รับการร้องขอจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการสนับสนุนโครงการฝึกปฏิบัติงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม โดยโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังว่าการผึกปฏิบัติงานจริง จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะของนักศึกษา เพื่อให้เกิดการนำวิชาความรู้มาประยุกต์ใช้ และต่อยอดความรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต