ข่าวประชาสัมพันธ์

IRC รับรางวัลหุ้นยั่งยืน (THSI) และรางวัล Sustainability Awards 2017 ประเภท Rising Star

ดาวน์โหลด

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ และนายฮิโรชิ ฮาราดะ ประธานบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “IRC” นำคณะผู้บริหาร ร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Sustainability Awards ประจำปี 2560 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 65 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment: THSI หรือ “หุ้นยั่งยืน” และได้รับรางวัล SET Sustainability Awards 2017 ประเภท Rising Star ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้โดดเด่น บริษัทฯ นับเป็น “องค์กรต้นแบบ” ในการสร้างทั้งคุณค่าและมูลค่าต่อทั้งตัวองค์กรและสังคม โดยสามารถนำประเด็นด้านความยั่งยืนผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และกระบวนการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างดี รวมทั้งมีการจัดการกระบวนการทางธุรกิจให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายตามแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ตลอดจนคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และนำนวัตกรรมเหล่านั้นไปสร้างผลลัพธ์ที่ดีแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบด้าน