ข่าวประชาสัมพันธ์

IRC ร่วมแชร์มุมมอง นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ดาวน์โหลด

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซาบีน่า และ ดร.จุฑามาศ อิงโพธิ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. จีเอฟพีที แชร์ประสบการณ์และมุมมองการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านนวัตกรรมกระบวนการ ในงาน Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 สร้างความตระหนักด้านแนวคิดการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมในด้านต่างๆ ให้กับบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างความได้เปรียบการแข่งขันให้กับธุรกิจ อันจะนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่ากิจการในระยะยาว