ข่าวประชาสัมพันธ์

IRC รับรางวัลหุ้นยั่งยืน (THSI) 2562

ดาวน์โหลด

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ “IRC” เป็นตัวแทนบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THISI) 2019 โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ซึ่งเป็นหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) โดยมี คุณ ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา อดีตประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ให้เกียรติมอบรางวัล เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย