ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2558

ดาวน์โหลด

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน จัดประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2558 และแผนการดำเนินโครงการในอนาคต” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยานุสรณ์ เลขที่ 157 หมู่ที่ 5  ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยคุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ ร่วมกับนักวิเคราะห์จาก ASIA PLUS, BLS, FINANSIA SYRUS, KGI, และ KKTRADE

โดยการประชุมนักวิเคราะห์ในครั้งนี้ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2558 ที่มีผลการประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีผลกำไรเพิ่มสูงขึ้น 40%  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อันส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการขยายธุรกิจใหม่ในปี 2559 ที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ ได้ลงนามใน MOU ร่วมกับ วว. และ สวทช. เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา โดยจะนำมาประยุกต์ใช้ในโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศอย่างยั่งยืน โดย ณ ปัจจุบัน "Rubber Pad for Railway Fastener” ที่ผลิตโดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากการรถไฟไทย ซึ่งถือเป็นบริษัทฯ ไทยรายแรกที่เป็นผู้ผลิต ได้ทั้งนี้  ชิ้นงานแรกที่บริษัทฯ  กับการรถไฟแห่งประเทศไทยในการผลิต  ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศอีกทางหนึ่ง