ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทวิภาคี IRC ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา

ดาวน์โหลด

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ ณ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (“IRC”) โดยคุณวิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์ กรรมการบริหาร ในการแสดงเจตนาร่วมกันเพื่อการผลักดันโครงการทวิภาคี หรือโครงการร่วมบริษัทฯ และสถาบันระดับอาชีวศึกษา ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษา  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

เนื่องด้วยปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือและช่างเทคนิคจำนวนมาก บริษัทฯ เล็งเห็นว่า ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร คือการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของหน่วยงาน สอดคล้องกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งเป็นการให้ความรู้และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานได้ทันทีภายหลังจบการศึกษา และมีความรู้/ ทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  

บริษัทฯ จึงเปิดรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) เข้าฝึกวิชาชีพกับทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมการเรียนการสอนในแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางให้กับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถทำงานในขอบข่ายงานที่ฝึกปฏิบัติหรือใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีออกใบรับรองการฝึกอาชีพให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามที่บริษัทฯ กำหนด