ข่าวประชาสัมพันธ์

IRC เข้าร่วมเสวนา SET SD Forum 1/2017  ในหัวข้อ Climate Change: Key trend in Capital Market Risks and Opportunities

ดาวน์โหลด

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเสวนา SET SD Forum ครั้งที่ 1/2017 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ Climate Change: Key trend in Capital Market Risks and Opportunities ร่วมกับ นายบุญเชิด สุวรรณทิพย์ ที่ปรึกษาสังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนายนัท วานิชยางกูร Managing Partner บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด โดยมี ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยภายในงาน มีการแบ่งปันประสบการณ์และมุมมอง ในเรื่องของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อสภาวะการดำเนินธุรกิจของภาคธุรกิจไทย ตลอดจนการเตรียมพร้อมของบริษัทเพื่อรับมือต่อผลกระทบดังกล่าว รวมถึงบทบาทของคณะกรรมการในการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย เพื่อพลิกวิกฤตจากผลกระทบดังกล่าว สู่โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนให้แก่องค์กร รวมไปถึงแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ