การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

IRC ร่วมสนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงเทศบาลนครรังสิต ประจำปี 2566

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงเทศบาลนครรังสิต ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566