ข้อมูลหลักทรัพย์ >
เครื่องคำนวณการลงทุน

เครื่องคำนวณการลงทุน (บาท)

ผลการคำนวณ
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
ค่าคอมมิชชั่น (ประมาณ 0.2578%)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ผลตอบแทนจากการซื้อขาย
ค่าคอมมิชชั่น (ประมาณ 0.2578%)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ผลตอบแทนจากการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนร้อยละของผลตอบแทนจากการซื้อขาย
หมายเหตุ: ข้อมูลที่ได้จากการคำนวณเป็นค่าประมาณการ.

สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.170)