คณะกรรมการ >
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

รศ.จารุพร ไวยนันท์
ประธานคณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ จารุพร   ไวยนันท์

ตำแหน่ง

 

อายุ

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

75 ปี

พ.ศ. 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.) Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา

การอบรม

หลักสูตรอบรมประจำปี 2562

  • หลักสูตร “รู้เท่าทัน เบื้องหน้าและเบื้องหลัง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับประชาชน” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพทย์และตลาดหลักทรัพย์
  • หลักสูตร “ปฏิรูปความเชื่อมั่นวิชาชีพบัญชี (Reinventing Confidence in Accounting Profession)” จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • เสวนาหัวข้อเรื่อง “ถอดรหัสการเข้าตลาดภาครัฐด้วยโครงการบัญชีนวัตกรรมไทย” จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวิภาพไทย (ThaiBIO)
  • สัมมนางาน BOT Symposium 2019: Competitive Thailand (พลิกโฉมเศรษฐกิจ พิชิตการแข่งขัน) จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
  • สัมมนางาน Audit Committee Forum 2019: Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance จัดโดย IOD ร่วมกับ SEC, Deloitte, EY, KPMG และ PwC.
  • งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงินสำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561 (“ข้อมูล audit adjustments”) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2018)

หลักสูตร Director Certificate Program (DCP126)

หลักสูตร Director Certificate Program Update ปี (DCPU 1)  

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)

หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)

หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)

หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน:

           หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 10

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

2558 – ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ

2557 – ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต

2555 – ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย

2557 – ปัจจุบัน

อนุกรรมการติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2551 – ปัจจุบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2555 - 2562

กรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Development Agency)

2561 - 2561

อนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี (สถาบันอนุญาโตตุลาการ)

กระทรวงยุติธรรม

2559 – 2560 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน

บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น

2555 - 2557

กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

2554 – 2557

กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

2553 – 2555

กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

2552 - 2558

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย

2552 - 2554

กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


นายบัญฑร ศรีวงษ์จันทร์
กรรมการ
นายบัญฑร ศรีวงษ์จันทร์
ตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
อายุ 49 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

การอบรม

- Energy Symposium 2019 แผนพลังงานไทยภายใต้ Disruptive Technology จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- CEDI-Babson Entrepreneurial Leadership Program ที่ Babson College, USA จาก Babson College  (USA) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2562 - ปัจจุบัน - สมาชิกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
   
   

 


นายสุนันท์ ลาเจริญ
กรรมการ
นายสุนันท์ ลาเจริญ
ตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม/ ผู้จัดการอาวุโส แผนกการตลาด
อายุ 47 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0005%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท คณะธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรม

 - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  - ผู้จัดการอาวุโส แผนกการตลาด บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2555 - 2559 - ผู้จัดการ แผนกการตลาด บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นายเทอดศักดิ์ เอมเสม
กรรมการ
นายเทอดศักดิ์ เอมเสม
ตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม / ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
อายุ 43 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

       - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2555 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นางสาวอัญชนา ทองมอญ
กรรมการ
นางสาวอัญชนา ทองมอญ
ตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 33 ปี 
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

         ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

Industry 4.0 Technology Roadmap จากสมาคมสโมสรนักลงทุน

E-learning solution for HR 4.0 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หลักสูตรวุฒิบัตร “ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” รุ่นที่ 15 จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2555 - ปัจจุบัน - หัวหน้าส่วนสรรหาว่าจ้าง แผนกทรัพยากรบุคคล บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)