คณะกรรมการ >
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

รศ.จารุพร ไวยนันท์
ประธานคณะกรรมการ
ศาสตราจารย์ จารุพร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 76 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.) Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา

การอบรม

การอบรมในปี 2563:

 • หลักสูตร การปฏิบัติตาม TFRS 16 โดยไม่ยุ่งยาก โดยสภาวิชาชีพบัญชี
 • หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่ประเทศไทยหลังโควิด โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • หลักสูตร Agile Risk Management in the New Normal โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Demonstrating Corporate Purpose โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร What Directors should know ? โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2018)
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)    
 • หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU)     
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)     
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)     
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)    
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)    
 • หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)     
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
 • หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
 • หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)     

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA):

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2558 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
2560 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ
2557 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
2555 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
2551 - ปัจจุบัน - ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำาภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557 - 2563 - อนุกรรมการติดตามและประเมินผล สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2555 - 2562 - กรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Development Agency)
2561 2561 - อนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) กระทรวงยุติธรรม
2559 – 2560  - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
2555 2557 - กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2554 – 2557 - กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 – 2555 - กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
2552 2558 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
2552 2554 - กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายบัญฑร ศรีวงษ์จันทร์
กรรมการ
นายบัญฑร ศรีวงษ์จันทร์
ตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
อายุ 50 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

การอบรม

- Energy Symposium 2019 แผนพลังงานไทยภายใต้ Disruptive Technology จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- CEDI-Babson Entrepreneurial Leadership Program ที่ Babson College, USA จาก Babson College  (USA) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2562 - ปัจจุบัน - สมาชิกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
   
   

 


นายสุนันท์ ลาเจริญ
กรรมการ
นายสุนันท์ ลาเจริญ
ตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม/ ผู้จัดการอาวุโส แผนกการตลาด
อายุ 48 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0005%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท คณะธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรม

 - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  - ผู้จัดการอาวุโส แผนกการตลาด บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2555 - 2559 - ผู้จัดการ แผนกการตลาด บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นายเทอดศักดิ์ เอมเสม
กรรมการ
นายเทอดศักดิ์ เอมเสม
ตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม / ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
อายุ 44 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

       - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2555 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นางสาวอัญชนา ทองมอญ
กรรมการ
นางสาวอัญชนา ทองมอญ
ตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 33 ปี 
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

         ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

Industry 4.0 Technology Roadmap จากสมาคมสโมสรนักลงทุน

E-learning solution for HR 4.0 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หลักสูตรวุฒิบัตร “ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” รุ่นที่ 15 จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2555 - ปัจจุบัน - หัวหน้าส่วนสรรหาว่าจ้าง แผนกทรัพยากรบุคคล บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)