คณะกรรมการ >
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่
ประธานคณะกรรมการฯ
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2567
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

Postgraduate Diploma in Information Management (University of Strathclyde) ประเทศอังกฤษ

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

  • หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 298
  • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่น 39/2021

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2567 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
2567 – ปัจจุบัน - กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2566 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2564 - 2565 - กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  - รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านรายจ่ายและหนี้สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2563 - 2565 - กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
2562 - 2565 - กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2561 - 2564 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นายเทอดศักดิ์ เอมเสม
กรรมการ
นายเทอดศักดิ์ เอมเสม
ตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม / ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
อายุ 44 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

       - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2555 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นางสาวอัญชนา ทองมอญ
กรรมการ
นางสาวอัญชนา ทองมอญ
ตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 33 ปี 
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

         ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

Industry 4.0 Technology Roadmap จากสมาคมสโมสรนักลงทุน

E-learning solution for HR 4.0 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หลักสูตรวุฒิบัตร “ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” รุ่นที่ 15 จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2555 - ปัจจุบัน - หัวหน้าส่วนสรรหาว่าจ้าง แผนกทรัพยากรบุคคล บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
   
   

นายอมรเทพ ศรีวรพิพัฒน์
กรรมการ และเลขาฯ

ชื่อ - นามสกุล

นายอมรเทพ ศรีวรพิพัฒน์

อายุ

32 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

วันที่แต่งตั้ง

30 มกราคม 2566

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 30 มกราคม 2566)

-ไม่มี-

 

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการเงิน  มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2565 – ปัจจุบัน

 

2563 – 2564

 

2561 - 2563

หัวหน้าส่วน แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

ผู้แนะนำการลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นักวิเคราะห์ตราสารหนี้

บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด (มหาชน)