กฎบัตรและเอกสารสำคัญ

กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

เอกสารสำคัญ

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อบังคับบริษัทฯ

นโยบายบริหารความเสี่ยง

นโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน

นโยบายด้านภาษี

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

นโยบายสิ่งแวดล้อม

คู่มือส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร