คณะกรรมการ >
คณะกรรมการบริษัท

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ประธานกรรมการ
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ 60 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ พ.ศ. 2537

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 30/9/2564)

2.78%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา 

การอบรม       

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 37/2003

 • หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 31/2013

 • หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 1/2013

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) :

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 26 ปี 2556

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA):

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (วตท.10)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย:

 • หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)

สถาบันวิทยาการพลังงาน:

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพน.11)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2556 ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)
2563 - ปัจจุบัน ประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISC) สภาอุตสาหกรรมแห้งประเทศไทย
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
2561 – ปัจจุบัน - รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี อาเซียน (AWEN)
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย (ACMA)
2557 - ปัจจุบัน - ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A.
2551 - ปัจจุบัน - สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นไทย (YTEA)
2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2546 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.วังจุฬา
2544 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2538 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์

- กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

- กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

2536 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2526 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

 

 

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564


นายชิเกคิ ยามาดะ
ประธานบริหาร
นายชิเกคิ ยามาดะ
ตำแหน่ง ประธานบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ 58 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง
ประธานบริหาร
พ.ศ. 2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ เอกกฎหมาย มหาวิทยาลัย Meijo ประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

   -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
ตุลาคม 2564  ปัจจุบัน - ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
มีนาคม 2564  ตุลาคม 2564 - ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายงานธุรกิจต่างประเทศ บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น สำนักงานใหญ่ ญี่ปุ่น
2562  มีนาคม 2564 - กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอค เวียดนาม
2561  2562
- รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายส่วนงานยานยนต์ บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น สาขาฮามามัตสึ ญี่ปุ่น
2559  2561 - กรรมการผู้จัดการ แผนกยานยนต์ สำหรับกลุ่มบริษัทอีโนแอคในอเมริกาเหนือ บจ. อีโนแอค สหรัฐอเมริกา

นายโชอิชิ อีโนเว
กรรมการ
นายโชอิชิ อีโนเว
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 91 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2553 ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2543 ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2518  ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล
2516  ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2511 ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล เซ็นเตอร์

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 60 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้น 2.19%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ-การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม
จาก Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น   

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Accreditation Program Class  (DAP) รุ่น 136/2560
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2529 – ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2560 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ.เอ็มวิชั่น
2558 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)
- อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
2550 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา
2549 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. บุศยพรรณ
2546 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. วังจุฬา
2544 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น
2541 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
2539 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
- รองประธาน บจ. ไดโด สิทธิผล
- กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่งง่วนฮง
2538 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
- กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
- กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2536 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2529 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919
2526 – ปัจจุบัน  -กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 57 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้น 2.35 %

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544

การอบรมสถาบันอื่นๆ:

 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนรุ่น 1
  สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
ประสปการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2534 – ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2563 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่่น)
2562 - ปัจจุบัน - อุปนายก สมาคมสโมสรนักลงทุน
2559 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
2556 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
2549 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric
2546 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. วังจุฬา
2543 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค
2542 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์
2540 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์
- กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2539 – ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
2538 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
2536 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย)
- รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
2535 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
กรรมการ
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 53 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.54%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2546
 • Role of the Compensation (RCC) รุ่น 17/2556
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2534 ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2557 - ปัจจุบัน  - กรรมการผู้จัดการ บจ.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
2549 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
2546 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. วังจุฬา
2539 ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
- กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล จำกัด
2536 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2533 ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919
- กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์)
2529 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง
2523 ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

นายคาซูโอะ ซาโตะ
กรรมการ
นายคาซูโอะ ซาโตะ
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 62 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีวิศวกรรมโพลีเมอร์ จาก Nagoya Institute of Technology  ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 108/2557
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2556 ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2556 2559 - ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2550 2556 - กรรมการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)

นางอัญชลี ชวนิชย์
กรรมการอิสระ
นางอัญชลี ชวนิชย์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ  70 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri - Rolla, USA

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Audit Committee Program รุ่น 1/2004
 • Directors Certification Program รุ่น 45/2004
 • Finance for Nomfinance Director รุ่น 10/2004
 • The Role of The Chairman Program รุ่น 13/2006

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 (2541)

 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3/2555

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 7/2551

  สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สถาบันพระปกเกล้า

 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2545

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 3/2557

วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง (บยป.)

 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 4/2555

วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นธป.)

 • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 2/2557

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2561- ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2563 – ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศาภาคตะวันออก (EEC)

- กรรมการ มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

2562 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
2560 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
2559 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน - นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
2543 – ปัจจุบัน - ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด
2560 – มิ.ย. 2563 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2560 - อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ(ด้านอุตสาหกรรมและบริการ) (สปท.)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้านพลังงาน) (สปท.)
2558 – 2559 - สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

 


รศ.จารุพร ไวยนันท์
กรรมการอิสระ
รองศาสตราจารย์ จารุพร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 76 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.) Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา

การอบรม

การอบรมในปี 2563:

 • หลักสูตร การปฏิบัติตาม TFRS 16 โดยไม่ยุ่งยาก โดยสภาวิชาชีพบัญชี
 • หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่ประเทศไทยหลังโควิด โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • หลักสูตร Agile Risk Management in the New Normal โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Demonstrating Corporate Purpose โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร What Directors should know ? โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2018)
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)    
 • หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU)     
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)     
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)     
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)    
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)    
 • หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)     
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
 • หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
 • หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)     

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA):

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2558 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
2560 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ
2557 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
2555 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
2551 - ปัจจุบัน - ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำาภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557 - 2563 - อนุกรรมการติดตามและประเมินผล สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2555 - 2562 - กรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Development Agency)
2561 2561 - อนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) กระทรวงยุติธรรม
2559 – 2560  - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
2555 2557 - กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2554 – 2557 - กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 – 2555 - กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
2552 2558 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
2552 2554 - กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการอิสระ
นายสุรงค์ บูลกุล
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 65 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทด้าน Engineering in Operations Research, Cornell University, New York, U.S.A.

ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ Cornell University, New York, U.S.A.

การอบรม

การอบรมประจำปี 2563 :

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 121/2552

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA):

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่น 10)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.):

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919)

การอบรมอื่นๆ:

 • Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A.
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า (ปปร. รุ่น 8)
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม 
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (บ.ย.ส. รุ่น15)
 • หลักสูตร Thai Intelligent Investors สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย (รุ่น 1)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่น 2)
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP รุ่นที่ 2) จัดโดย PLLI
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2558 – ปัจจุบัน    - กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2561 – ปัจจุบัน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

- กรรมการอิสระ บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์

2560 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  - ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2559 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
2558 – ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
2561 - 2563 - ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  - กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  - กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
2560 - 2562 - ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
2560 - 2561 - ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2557 – 2562 - ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
- กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
2557 – 2559 - กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 – 2558 - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. ปตท.
2556 - 2562 - ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
กรรมการอิสระ
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
อายุ 60 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 27/2546)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2548)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.):

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2560 ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. ล็อกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2562 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้
2559 ปัจจุบัน - ประธาน บจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์
- กรรมการ บจ. ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี
2558 ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แสนสิริ
2554 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
2553 – ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ล็อกซเล่ย์
2543 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์
2558 – 2559 - กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมนสเตย์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
2556 – 2557 - กรรมการ บจ. ชลกิจสากล
2555 – 2560 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชั่น
2554 – 2559 - คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง