คณะกรรมการ >
คณะกรรมการตรวจสอบ

นางอัญชลี ชวนิชย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
างอัญชลี ชวนิชย์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ  71 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri - Rolla, USA

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Audit Committee Program รุ่น 1/2004
 • Directors Certification Program รุ่น 45/2004
 • Finance for Nomfinance Director รุ่น 10/2004
 • The Role of The Chairman Program รุ่น 13/2006

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 (2541)

 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3/2555

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 7/2551

  สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สถาบันพระปกเกล้า

 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2545

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 3/2557

วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง (บยป.)

 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 4/2555

วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นธป.)

 • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 2/2557

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2561- ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2563 – ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศาภาคตะวันออก (EEC)

- กรรมการ มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

2562 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
2560 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
2559 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน - นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
2543 – ปัจจุบัน - ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด
2560 – มิ.ย. 2563 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2560 - อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ(ด้านอุตสาหกรรมและบริการ) (สปท.)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้านพลังงาน) (สปท.)
2558 – 2559 - สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

 


รศ.จารุพร ไวยนันท์
กรรมการตรวจสอบ
รองศาสตราจารย์ จารุพร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 77 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.) Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา

การอบรม

การอบรมในปี 2563:

 • หลักสูตร การปฏิบัติตาม TFRS 16 โดยไม่ยุ่งยาก โดยสภาวิชาชีพบัญชี
 • หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่ประเทศไทยหลังโควิด โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • หลักสูตร Agile Risk Management in the New Normal โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Demonstrating Corporate Purpose โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร What Directors should know ? โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2018)
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)    
 • หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU)     
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)     
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)     
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)    
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)    
 • หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)     
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
 • หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
 • หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)     

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA):

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2558 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
2560 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ
2557 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
2555 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
2551 - ปัจจุบัน - ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำาภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557 - 2563 - อนุกรรมการติดตามและประเมินผล สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2555 - 2562 - กรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Development Agency)
2561 2561 - อนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) กระทรวงยุติธรรม
2559 – 2560  - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
2555 2557 - กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2554 – 2557 - กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 – 2555 - กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
2552 2558 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
2552 2554 - กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

 


นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
กรรมการตรวจสอบ
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
อายุ 61 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 27/2546)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2548)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.):

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2560 ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. ล็อกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2562 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้
2559 ปัจจุบัน - ประธาน บจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์
- กรรมการ บจ. ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี
2558 ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แสนสิริ
2554 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
2553 – ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ล็อกซเล่ย์
2543 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์
2558 – 2559 - กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมนสเตย์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
2556 – 2557 - กรรมการ บจ. ชลกิจสากล
2555 – 2560 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชั่น
2554 – 2559 - คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564