คณะกรรมการ >
คณะกรรมการบริหาร

นายชิเกคิ ยามาดะ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายชิเกคิ ยามาดะ
ตำแหน่ง ประธานบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ 60 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง
ประธานบริหาร
พ.ศ. 2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ เอกกฎหมาย มหาวิทยาลัย Meijo ประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

   -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
ตุลาคม 2564  ปัจจุบัน - ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
มีนาคม 2564  ตุลาคม 2564 - ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายงานธุรกิจต่างประเทศ บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น สำนักงานใหญ่ ญี่ปุ่น
2562  มีนาคม 2564 - กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอค เวียดนาม
2561  2562
- รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายส่วนงานยานยนต์ บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น สาขาฮามามัตสึ ญี่ปุ่น
2559  2561 - กรรมการผู้จัดการ แผนกยานยนต์ สำหรับกลุ่มบริษัทอีโนแอคในอเมริกาเหนือ บจ. อีโนแอค สหรัฐอเมริกา

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ 61 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ พ.ศ. 2537

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 30/9/2564)

2.78%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา 

การอบรม       

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 37/2003

 • หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 31/2013

 • หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 1/2013

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2550 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)
2563 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
2561 – ปัจจุบัน - รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี อาเซียน (AWEN)
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย (ACMA)
2557 - ปัจจุบัน - ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A.
2551 - ปัจจุบัน - สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นไทย (YTEA)
2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2544 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2538 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์

- กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

- กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

2536 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2526 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2563 - 2565 - ประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2562 – 2565 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
2546 – 2565 - กรรมการ บจ.วังจุฬา
2561 - 2563 - ประธานสายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ (Industrial Excellence Center: IEC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 - 2563 - กรรมการราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556 จัดหารายได้ รุ่นนักศึกษา ปรอ. 26 วิทยาลัยป้องกัน
2559 - 2561 - รองประธานสำนักงานรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2559 - 2561 - กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2558 - 2561

- กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2556 - 2561 - กรรมการรุ่นนักศึกษา ปรอ. 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556
   

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565


นายทาเคชิ อะราคาวา
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายทาเคชิ อะราคาวา
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 61 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท          

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย Nihon ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Accreditation Programm 65/2007
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2561 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร  
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  - กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
2555 – 2561 - กรรมการ บจ. บี ไอ เอ็ม ซี 
2554 – 2555 - ผู้จัดการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2552 – 2554 - กรรมการผู้จัดการ  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2549 – 2552 - กรรมการบริหาร  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2547 – 2548 - ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต บริษัท บริดจ์สโตน ไออาร์ซี จำกัด
2543 – 2547 - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท บริดจ์สโตน ไออาร์ซี จำกัด

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
ตำแหน่ง กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 
อายุ 56 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.024 %
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 117/2558
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่น 2/2558
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2556

หลักสูตรจาก Babson College:

 • หลักสูตร Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College (CEDI)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2558 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นต์ 
2556 – ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2544 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท  บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2541 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
2553 – 2558 - รองกรรมการบริหาร สายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นายอาคิระ โทโคโระ
กรรมการบริหาร
นายอาคิระ โทโคโระ
ตำแหน่ง กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์
อายุ 57 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร พ.ศ. 2565
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Nagoya Insititute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2565 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 – 2565 - ผู้จัดการแผนก Global Tech & QA
บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
   

 

 

 


นายทัตสึโอะ คูโบตะ
กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
นายทัตสึโอะ คูโบตะ
ตำแหน่ง กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
อายุ 58 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร พ.ศ. 2565
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Meijo University ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2565 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2565 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2563 - 2565

- ผู้จัดการ ส่วนงานวิศวกรรมอีลาสโตเมอร์
บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น

2559 - 2563

- ผู้จัดการ ส่วนงานการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์
บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น


นายสุชาติ คูถิรตระการ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายสุชาติ คูถิรตระการ
ตำแหน่ง รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ /
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ  51 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.003%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2562
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2558
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 18/2555
 • หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น  5/2557

การอบรมอื่น ๆ:

 • หลักสูตร Babson Entrepreneurial Leadership Program  Babson College (CEDI)
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2558 ปัจจุบัน - รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2556 ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายณรงค์ชัย   รัตนเอกกวิน 
ตำแหน่ง รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม/ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร/
สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 50 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.005 %
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (MS(CEM)) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2562
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2559
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2558 
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 18/2555 
 • หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 5/2557 

การอบรมอื่น ๆ:

 • หลักสูตร Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College (CEDI)
 • หลักสูตร วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการสวทช.
 • หลักสูตร ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates
 • หลักสูตร ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates
 • หลักสูตร ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2559 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2558 ปัจจุบัน - รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  - สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  - รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา  บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2557 ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2556 2558 - ผู้จัดการฝ่ายการผลิต  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2552 2558 - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  - ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
ตำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 57 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท           

ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2561 ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บจ. Rubber and Elastomer Division, INOAC
2559 ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2558 2559 - กรรมการผู้จัดการแผนกยางและอีลาสโตเมอร์ INOAC
  - รองประธานบริหาร PT. IRC INOAC INDONESIA
2553 2558 - กรรมการผู้จัดการ บจ. Dongguan Inoac (F.K.) Metal and Elastomer

นายคาซูอากิ ยามาดะ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายคาซูอากิ ยามาดะ
ตำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 54 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิงะ ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2562 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา บริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
2554  2558 - ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 50 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการเงิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

การอบรม

หลักสูตรอบรมประจำปี 2563

 • หลักสูตร Transfer Pricing การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
 • หลักสูตร TFRS 9 and Related Financial Reporting Standers for Non-Financial Institutions
 • หลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 5/2020 ในหัวข้อ “How to create value with the right environment, social and governance strategies”
 • สัมมนาออนไลน์ COSO ERM 2017
 • หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2020 และ 4/2020
 • หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2019 “The CFO’s role in stakeholder communication” (English Session)

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
 • หลักสูตร TLCA CFO Processional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019

หลักสูตรอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบียน

 • หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP)
 • หลักสูตร Learn to develop KAM to benefit the Thai capital market literally

หลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

 • หลักสูตร Financial instruments
 • หลักสูตร Financial model
 • หลักสูตร Thailand International Financial Reporting
 • หลักสูตร Tax burden from oversea payment and Double Taxation Agreement
 • หลักสูตร CFO FCCUS ON FINANCIAL REPORTING
 • Pack 5 & Fair Value

หลักสูตรการอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตร Corporate Tax Planning: Best Practices & Corporate Governance จาก สถาบันโอเมก้า เวิลด์คลาส
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2564 - ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2560 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน - ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2551 - 2560 - ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2547 - 2551 - ผู้จัดการแผนกบัญชี บจ. โตเอ อิโนแอค