คณะกรรมการ >
คณะกรรมการบริหาร

นายชิเกคิ ยามาดะ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายชิเกคิ ยามาดะ
ตำแหน่ง ประธานบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง
ประธานบริหาร
พ.ศ. 2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท      ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ เอกกฎหมาย มหาวิทยาลัย Meijo ประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

   -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2564  ปัจจุบัน - ประธานบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
- กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
- กรรมการ / กรรมการบริหาร บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง        ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง                   พ.ศ. 2536

สัดส่วนการถือหุ้น

2.90%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา 

การอบรม       

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 37/2003

 • หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 31/2013

 • หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 1/2013

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2550 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2566 – ปัจจุบัน - รองประธานคณะกรรมการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่น 2556
2563 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
2561 – ปัจจุบัน - รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี อาเซียน (AWEN)
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. สุพรถวิทย์
- กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย (ACMA)
2557 - ปัจจุบัน - ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)
2553 - ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A.
2551 - ปัจจุบัน - สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นไทย (YTEA)
2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2544 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2538 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์

- กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

- กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

2536 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2526 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

นายคณิน เหล่าจินดา
กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
นายคณิน เหล่าจินดา
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ 
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2566
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท     0.68%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 29/2022
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2566 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2565 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2563 – ปัจจุบัน - ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. วังจุฬา ไฮ-เทค
2559 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. สุพรถวิทย์

นายอาคิระ โทโคโระ
กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
นายอาคิระ โทโคโระ
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2565
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท     ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Nagoya Insititute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2565 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 – 2565 - ผู้จัดการแผนก Global Tech & QA
บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 

 

 

 


นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
กรรมการบริหาร
นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
ตำแหน่ง กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 117/2558
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่น 2/2558
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2556

หลักสูตรจาก Babson College:

 • หลักสูตร Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College (CEDI)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2558 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นต์ 
2556 – ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2544 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท  บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2541 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)

นายทัตสึโอะ คูโบตะ
กรรมการบริหาร
นายทัตสึโอะ คูโบตะ
ตำแหน่ง กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร พ.ศ. 2565
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Meijo University ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2565 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2565 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2563 - 2565 - ผู้จัดการ ส่วนงานวิศวกรรมอีลาสโตเมอร์
บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2559 - 2563 - ผู้จัดการ ส่วนงานการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์
บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น

นายสุชาติ คูถิรตระการ
กรรมการบริหาร
นายสุชาติ คูถิรตระการ
ตำแหน่ง กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ /สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0005%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2562
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2558
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 18/2555
 • หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น  5/2557

การอบรมอื่น ๆ:

 • หลักสูตร Babson Entrepreneurial Leadership Program  Babson College (CEDI)
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2566  ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2558 ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
กรรมการบริหาร
นายณรงค์ชัย   รัตนเอกกวิน 
ตำแหน่ง กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม/ สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.005 %
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (MS(CEM)) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2562
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2559
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2558 
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 18/2555 
 • หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 5/2557 

การอบรมอื่น ๆ:

 • หลักสูตร Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College (CEDI)
 • หลักสูตร วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการสวทช.
 • หลักสูตร ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates
 • หลักสูตร ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates
 • หลักสูตร ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2566  ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- กรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา  บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2559 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2558 ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
กรรมการบริหาร
นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท           

ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2559  ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2564  ปัจจุบัน - Comissioner ของ PT. Inoac Polytechno Indonesia
2558  ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)

นายคาซูอากิ ยามาดะ
กรรมการบริหาร
นายคาซูอากิ ยามาดะ
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิงะ ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

        -

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2562 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน - ผู้จัดการแผนกบัญชี บจ. INOAC Housing & Construction Materials
2558 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา บริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง
กรรมการบริหาร

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง

ตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการเงิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
 • หลักสูตร Director Accrediation Program (DAP) 195/2022

หลักสูตรอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบียน

 • หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP)
 • หลักสูตร Learn to develop KAM to benefit the Thai capital market literally

หลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

 • หลักสูตร Financial instruments
 • หลักสูตร Financial model
 • หลักสูตร Thailand International Financial Reporting
 • หลักสูตร Tax burden from oversea payment and Double Taxation Agreement
 • หลักสูตร CFO FCCUS ON FINANCIAL REPORTING
 • Pack 5 & Fair Value

หลักสูตรการอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตร Corporate Tax Planning: Best Practices & Corporate Governance จาก สถาบันโอเมก้า เวิลด์คลาส
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2564 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2563 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน - ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)