คณะกรรมการ >
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุรงค์ บูลกุล
ประธานคณะกรรมการ
นายสุรงค์ บูลกุล
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 65 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ       พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทด้าน Engineering in Operations Research, Cornell University, New York, U.S.A.

ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ Cornell University, New York, U.S.A.

การอบรม

การอบรมประจำปี 2563

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 121/2552

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA):

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่น 10)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.):

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919)

การอบรมอื่นๆ:

 • Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A.
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
  วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า (ปปร. รุ่น 8)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม 
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (บ.ย.ส. รุ่น15)
 • หลักสูตร Thai Intelligent Investors สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย (รุ่น 1)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่น 2)
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP รุ่นที่ 2) จัดโดย PLLI
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2558 – ปัจจุบัน    - กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2561 – ปัจจุบัน    - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
  - กรรมการอิสระ บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์
2560 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  - ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2559 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด    
2558 – ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
2561 – 2563 - ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  - กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  - กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
2560 – 2562 - ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
2560 – 2561 - ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2557 – 2562 - ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
  - กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
2557 – 2559 - กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 – 2558 - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. ปตท.
2556 – 2562 - ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

นายชิเกคิ ยามาดะ
รองประธานคณะกรรมบริหารความเสี่ยง
นายชิเกคิ ยามาดะ
ตำแหน่ง ประธานบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ 58 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง
ประธานบริหาร
พ.ศ. 2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ เอกกฎหมาย มหาวิทยาลัย Meijo ประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

   -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
ตุลาคม 2564  ปัจจุบัน - ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
มีนาคม 2564  ตุลาคม 2564 - ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายงานธุรกิจต่างประเทศ บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น สำนักงานใหญ่ ญี่ปุ่น
2562  มีนาคม 2564 - กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอค เวียดนาม
2561  2562
- รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายส่วนงานยานยนต์ บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น สาขาฮามามัตสึ ญี่ปุ่น
2559  2561 - กรรมการผู้จัดการ แผนกยานยนต์ สำหรับกลุ่มบริษัทอีโนแอคในอเมริกาเหนือ บจ. อีโนแอค สหรัฐอเมริกา

นายสุชาติ คูถิรตระการ
กรรมการ
นายสุชาติ คูถิรตระการ
ตำแหน่ง รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 51 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.003%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  รุ่น 159/2019
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2558
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 18/2555
 • หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น  5/2557

การอบรมอื่น ๆ:

 • หลักสูตร Babson Entrepreneurial Leadership Program  Babson College (CEDI)
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2558 ปัจจุบัน - รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2556 ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
กรรมการ
นายณรงค์ชัย   รัตนเอกกวิน 
ตำแหน่ง รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม/ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร/
สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ  51 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.005 %
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (MS(CEM)) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2562
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy
  รุ่น 28/2559
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2558 
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 18/2555 
 • หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 5/2557 

การอบรมอื่น ๆ:

 • หลักสูตร Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College (CEDI)
 • หลักสูตร วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการสวทช.
 • หลักสูตร ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates
 • หลักสูตร ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates
 • หลักสูตร ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2559 ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2558 ปัจจุบัน - รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  - รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา  บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
  - สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2557 ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2556 2558 - ผู้จัดการฝ่ายการผลิต  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2552 2558 - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  - ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ

นายบัญชา ยุทธาวรกูล
กรรมการ
นายบัญชา ยุทธาวรกูล
ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่าย แผนกวิศวกรรม
อายุ 55 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท       0.00165%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

การอบรม

การอบรมประจำปี 2561 

 • การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 9 จาก สวทช.
 • นโยบายการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (การอบรมภายใน)
 • การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้บริหาร (การอบรมภายใน)

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • RMP  Risk Management Committee Program รุ่น 5/2014
 • SEP   How to Develop a Risk Management Plan 2014
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2558 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  - ผู้จัดการฝ่าย แผนกวิศวกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์
กรรมการ
นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์
ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายการผลิต 1
อายุ 55 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.001%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรม

หลักสูตร Enterprises Risk Management in Practice ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายการผลิต 1 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2550 - 2557 - ผู้จัดการอาวุโสแผนกยางนอก และแผนกวางแผนการผลิต บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง
สมาชิกคณะกรรมบริหารความเสี่ยง

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 50 ปี
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการเงิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

การอบรม

หลักสูตรอบรมประจำปี 2563

 • หลักสูตร Transfer Pricing การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
 • หลักสูตร TFRS 9 and Related Financial Reporting Standers for Non-Financial Institutions
 • หลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 5/2020 ในหัวข้อ “How to create value with the right environment, social and governance strategies”
 • สัมมนาออนไลน์ COSO ERM 2017
 • หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2020 และ 4/2020
 • หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2019 “The CFO’s role in stakeholder communication” (English Session)

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
 • หลักสูตร TLCA CFO Processional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019

หลักสูตรอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบียน

 • หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP)
 • หลักสูตร Learn to develop KAM to benefit the Thai capital market literally

หลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

 • หลักสูตร Financial instruments
 • หลักสูตร Financial model
 • หลักสูตร Thailand International Financial Reporting
 • หลักสูตร Tax burden from oversea payment and Double Taxation Agreement
 • หลักสูตร CFO FCCUS ON FINANCIAL REPORTING
 • Pack 5 & Fair Value

หลักสูตรการอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตร Corporate Tax Planning: Best Practices & Corporate Governance จาก สถาบันโอเมก้า เวิลด์คลาส
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2560 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน - ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2551 - 2560 - ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2547 - 2551 - ผู้จัดการแผนกบัญชี บจ. โตเอ อิโนแอค

นายคณิน เหล่าจินดา
สมาชิกคณะกรรมบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - นามสกุล

นายคณิน เหล่าจินดา

อายุ

31 ปี                                  

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

28 มกราคม 2565

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564

0.53%

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

บุตรนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Management, Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ     ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2563 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

2563 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. วังจุฬา ไฮ-เทค

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. สุพรถวิทย์

2557 - 2560

Marketing Executive/ Business Development Manager

บจ. บางกอก สมาร์ทสการ์ด ซิสเทม

การเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น:

-ไม่มี-

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง:

กรรมการ บจ. วังจุฬา ไฮ-เทค

กรรมการ บจ. สุพรถวิทย์

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-