รางวัลและความสำเร็จ

ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นมาตรฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ทำให้ไออาร์ซีได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO/TS 16949, ISO 9002, QS 9000, ISO 9001, E-Mark ม.อ.ก. 682/2540 และรางวัลดีเด่นด้านคุณภาพจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ไออาร์ซี ยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและสิ่งแวดล้อมในโรงงานและชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไออาร์ซีจึงได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงานในด้านต่างๆ เช่น รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ตลอดจนการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546 ระดับพื้นฐานจากการที่ ไออาร์ซี ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานธุรกิจไทยในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้สนองตอบนโยบายของภาครัฐในด้านการประหยัดพลังงาน โดยปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานในการร่วมอนุรักษ์พลังงานจนได้รางวัลองค์กรที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นจากกระทรวงพลังงาน และได้รับมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยรายละเอียดของรางวัลและความสำเร็จที่ ไออาร์ซี ได้รับในแต่ละปี มีดังนี้ป็นผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์บริษัทแรกของประเทศไทยที่งดใช้วัตถุดิบผลิตยางที่มีสาร PAH ซึ่งถูกระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็ง โดยหันมาใช้การผลิตยางแบบ Low PAH ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับกฎระเบียบใหม่ของสมาคมผู้ผลิตยางและยางล้อแห่งสหภาพยุโรป

รางวัล “Advance Toyota Jishuken Activity 2010” จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า

โล่ห์ “TPS TOP Management Seminar Activity Model Line 2010” จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า

โล่ห์ “TPS Activity 2010 (TPS Leader Group 1-16)” จากระบบการผลิตแบบโตโยต้า

รางวัล “Delivery Award 2010” จากบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

โล่ห์ “Runner Up for Outstanding Performance Supplier in Delivery (Group D)” จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เกียรติบัตรในการเข้าร่วมโครงการ "การจัดทำคู่มือข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCI - LCA)" จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

โล่ห์จากการสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 23 จากคณะกรรมการส่งเสริมภาคพัฒนาฝีมือแรงงาน

โล่ห์จากการเป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระดับก้าวหน้า (Platinum) จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ (สสส.)

รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” จากกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24

เกียรติบัตร “Outstanding Establishment on Labor Relations and Welfare” จากกระทรวงแรงงาน

รางวัล “Zero-Accident Campaign” ในโครงการรณรงค์ของหน่วยงานและสวัสดิการและแรงงาน ปฏิบัติงานได้ 1,737,651.50 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 - 3 เมษายน 2553 จากกระทรวงแรงงาน

ใบประกาศเกียรติคุณระดับทองแดงจากโครงการ “Zero-Accident Campaign” โครงการรณรงค์ ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2553 ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องตั้งแต่ 1,000,000– 2,999,999 ชั่วโมงการทำงาน จากกระทรวงแรงงาน

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน “QCC Kaizen South East Asia Competition 2010” จากบริษัท Inoac และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “Excellent Award” สำหรับการแข่งขันระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553