รางวัลและความสำเร็จ

ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นมาตรฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ทำให้ไออาร์ซีได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO/TS 16949, ISO 9002, QS 9000, ISO 9001, E-Mark ม.อ.ก. 682/2540 และรางวัลดีเด่นด้านคุณภาพจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ไออาร์ซี ยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและสิ่งแวดล้อมในโรงงานและชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไออาร์ซีจึงได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงานในด้านต่างๆ เช่น รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ตลอดจนการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546 ระดับพื้นฐานจากการที่ ไออาร์ซี ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานธุรกิจไทยในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้สนองตอบนโยบายของภาครัฐในด้านการประหยัดพลังงาน โดยปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานในการร่วมอนุรักษ์พลังงานจนได้รางวัลองค์กรที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นจากกระทรวงพลังงาน และได้รับมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยรายละเอียดของรางวัลและความสำเร็จที่ ไออาร์ซี ได้รับในแต่ละปี มีดังนี้รางวัล “Award of Appreciation (in recognition and appreciation of year 2008 outstanding suppliers)” จากบริษัท ฮอนด้า แอคเซส เอเชีย โอเชียเนีย จำกัด

รางวัล “Mould & Die Best Practice Factory Award 2008” โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล Quality Target Successful in 2008 จากบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

รางวัล “The 4th QA Improvement Activity 2008 Group Volunteer” จากบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล “QCC Circle Presentation of the year 2008 (3rd Runner - Up of Group C)” จากบริษัท เอ็มเอ็มซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล “3 QA Improvement Activity” (Group Volunteer Winner) จากบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล Inoac Best Partner Prize จาก Inoac Japan Co., Ltd.

รางวัล “Zero-Accident Campaign” ในโครงการรณรงค์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 และบรรลุโครงการต่อเนื่อง 3,000,000 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551

รางวัล “Zero-Accident Campaign” ในโครงการรณรงค์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีปฏิบัติงานได้ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 และดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นอุบัติเหตุถึงขั้นไม่หยุดงาน 3,000,000 ชั่วโมง