รางวัลและความสำเร็จ

ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นมาตรฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ทำให้ไออาร์ซีได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO/TS 16949, ISO 9002, QS 9000, ISO 9001, E-Mark ม.อ.ก. 682/2540 และรางวัลดีเด่นด้านคุณภาพจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ไออาร์ซี ยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและสิ่งแวดล้อมในโรงงานและชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไออาร์ซีจึงได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงานในด้านต่างๆ เช่น รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ตลอดจนการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546 ระดับพื้นฐานจากการที่ ไออาร์ซี ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานธุรกิจไทยในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้สนองตอบนโยบายของภาครัฐในด้านการประหยัดพลังงาน โดยปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานในการร่วมอนุรักษ์พลังงานจนได้รางวัลองค์กรที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นจากกระทรวงพลังงาน และได้รับมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยรายละเอียดของรางวัลและความสำเร็จที่ ไออาร์ซี ได้รับในแต่ละปี มีดังนี้รางวัล Supplier Quality Excellence Award 2014 จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล 2014 TCC QA Improvement Activity as a Working Group Leader จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า

รางวัล Winner Prize of Toyota Co-Operation Club The 32nd TCC-QCC Contest 2014

รางวัล Winner Prize of Thai Hino Co-Operation Club The 28th QCC Contest Activity 2014

รางวัล Delivery Award for the year 2013/2014 at Quality, Cost and Delivery Awards Announcement จากบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประกาศเกียรติคุณ IRCT สาขารังสิต ปฏิบัติงานได้ 3 ล้านชั่วโมง โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานจากกระทรวงแรงงาน

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 จากการทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

โล่ห์เกียรติคุณบริษัทต้นแบบจังหวัดปทุมธานี ในการเข้าร่วมดำเนินการโครงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้านส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและโรคจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ