รางวัลและความสำเร็จ

ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นมาตรฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ทำให้ไออาร์ซีได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO/TS 16949, ISO 9002, QS 9000, ISO 9001, E-Mark ม.อ.ก. 682/2540 และรางวัลดีเด่นด้านคุณภาพจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ไออาร์ซี ยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและสิ่งแวดล้อมในโรงงานและชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไออาร์ซีจึงได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงานในด้านต่างๆ เช่น รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ตลอดจนการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546 ระดับพื้นฐานจากการที่ ไออาร์ซี ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานธุรกิจไทยในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้สนองตอบนโยบายของภาครัฐในด้านการประหยัดพลังงาน โดยปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานในการร่วมอนุรักษ์พลังงานจนได้รางวัลองค์กรที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นจากกระทรวงพลังงาน และได้รับมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยรายละเอียดของรางวัลและความสำเร็จที่ ไออาร์ซี ได้รับในแต่ละปี มีดังนี้โล่ห์รางวัล ชนะเลิศ QCC Kaizen South East Asia Competition 2011 จากบริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ - ระดับเงิน “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)” ประจำปี 2554 จากกระทรวงแรงงาน

ประกาศเกียรติคุณ - รางวัลชมเชย “ด้านการบริหารและคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด จากกระทรวงแรงงาน

โล่ห์รางวัล “สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2554 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ประกาศเกียรติคุณ - ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่ม ในการเข้าร่วมโครงการ “ข้อกำหนด มรท.8001-2553 ด้านสวัสดิการแรงงาน” กระทรวงแรงงาน

รางวัล “Bronze Award for excellent cooperation” จากบริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

รางวัล “Safety Activity Target and passed the audit in Level A” จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า