รางวัลและความสำเร็จ

ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นมาตรฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ทำให้ไออาร์ซีได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO/TS 16949, ISO 9002, QS 9000, ISO 9001, E-Mark ม.อ.ก. 682/2540 และรางวัลดีเด่นด้านคุณภาพจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ไออาร์ซี ยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและสิ่งแวดล้อมในโรงงานและชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไออาร์ซีจึงได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงานในด้านต่างๆ เช่น รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ตลอดจนการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546 ระดับพื้นฐานจากการที่ ไออาร์ซี ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานธุรกิจไทยในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้สนองตอบนโยบายของภาครัฐในด้านการประหยัดพลังงาน โดยปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานในการร่วมอนุรักษ์พลังงานจนได้รางวัลองค์กรที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นจากกระทรวงพลังงาน และได้รับมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยรายละเอียดของรางวัลและความสำเร็จที่ ไออาร์ซี ได้รับในแต่ละปี มีดังนี้โล่ห์ “HRD Activity 2009 Outstanding Improvement” จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า

โล่ห์ “TPS Activity 2009 (TPS Leader Group 1-16)” จากระบบการผลิตแบบโตโยต้า

เกียรติบัตร “Safety Activity 2009 Level B” จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า

รางวัล “Zero-Accident Campaign” ในโครงการรณรงค์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานได้ 1,166,456 ชั่วโมงการทำงาน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2551 - 15 สิงหาคม 2551 และดำเนินการโครงการ

ใบประกาศเกียรติคุณระดับทองแดงจากโครงการ “Zero-Accident Campaign” โครงการรณรงค์ ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2552 ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องตั้งแต่ 1,000,000 - 2,999,999 ชั่วโมงการทำงาน จากกระทรวงแรงงาน

รางวัล “รางวัลพัฒนาการส่งมอบ” จากบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รางวัล “Delivery Award 2009” จากบริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล “Best Award 2009 Quality, Cost, Delivery” จากบริษัท โตโย โรกิ (ประเทศไทย) จำกัด

เกียรติบัตรในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ เป็นสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม

เกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 7 “Total Energy Management: TEM 7” จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย