รางวัลและความสำเร็จ

ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นมาตรฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ทำให้ไออาร์ซีได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO/TS 16949, ISO 9002, QS 9000, ISO 9001, E-Mark ม.อ.ก. 682/2540 และรางวัลดีเด่นด้านคุณภาพจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ไออาร์ซี ยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและสิ่งแวดล้อมในโรงงานและชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไออาร์ซีจึงได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงานในด้านต่างๆ เช่น รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ตลอดจนการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546 ระดับพื้นฐานจากการที่ ไออาร์ซี ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานธุรกิจไทยในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้สนองตอบนโยบายของภาครัฐในด้านการประหยัดพลังงาน โดยปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานในการร่วมอนุรักษ์พลังงานจนได้รางวัลองค์กรที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นจากกระทรวงพลังงาน และได้รับมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยรายละเอียดของรางวัลและความสำเร็จที่ ไออาร์ซี ได้รับในแต่ละปี มีดังนี้การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ ISO/TS16949: 2009 ในสายการผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตร “ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานสร้างอาสาวินมอเตอร์ไซค์ ลดอุบัติเหตุชุมชน” ครั้งที่ 1 จาก กระทรวงมหาดไทย

โล่ห์รางวัล “ผู้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” จาก เทศบาลนครรังสิต

ประกาศนียบัตร “สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” จาก กระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตร “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)” จาก กระทรวงอุตสาหกรรม

โล่ห์รางวัล ชนะเลิศ QCC Kaizen South East Asia Competition 2012 จากบริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

โล่ห์รางวัล ชนะเลิศ QCC Kaizen South East Asia Competition 2012 จากบริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

รางวัล สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตสม่ำเสมอ จากกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศนียบัตร Certification Awarded ISO 9001: 2008 จาก BUREAU VERITAS

รางวัล J.I.T. Service Parts Performance Award จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

รางวัล Silver Award จาก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล Bronze Award for Excellent Cooperation in Year 2011 จากบริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด